Bildiri Özeti Örneği

ÖRNEK ÖZET

Kategori: Diabetes Mellitus 

İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN, AÇLIK KAN ŞEKERİ VE HBA1C ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sunum Tipi: Poster 

1 ELİF DEMİRCAN
1 CAN DUMAN
1 FUNDA KIRTAY TÜTÜNCÜLER
1 ERTAN EŞSİZOĞLU
2 SİBEL CEVİZCİ
2 COŞKUN BAKAR

1 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA, ÇANAKKALE
2 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, HALK SAĞLIĞI, ÇANAKKALE

Amaç: Diyabette komplikasyonların oluşum mekanizması kesin anlaşılamamışsa da, hipergliseminin hipertansiyon, dislipidemi, inflamasyon, iskemi ve oksidatif strese yol açarak bu komplikasyonları oluşturduğu düşünülmektedir. Serbest oksijen radikallerin aşırı üretimi serum albumininde kimyasal modifikasyona neden olabilir ve oksidatif stres biyobelirteci olarak kabul edilen iskemi modifiye albumin (IMA) oluşur. Bu çalışmada, kan glukoz düzeylerindeki (AKŞ) değişimlerin IMA’nın oluşumunu artırıp artırmadığı ve IMA düzeylerinin kan glukoz düzeylerinin değişimi için bir belirteç olarak kullanılıp kullanılamayacağının incelenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 102 hasta dahil edildi. Hastaların AKŞ, HbA1c ve IMA düzeyleri incelendi. AKŞ düzeyleri fotometrik, HbA1c HPLC, IMA düzeyleri Bar-Or’un metoduyla kolorimetrik yöntemle ölçüldü. İstatistiksel değerlendirmede SPSS 15,0 kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %33,3’ü kadındı. Kadınlarda IMA değeri erkeklerden daha yüksek bulundu (p<0,023). IMA düzeyleri ile AKŞ ve HbA1c düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunamadı (sırasıyla r:-0,02,p:0,985; r:-0,004,p:0,968). Sonuç: Hipergliseminin serbest radikal üretimini arttırarak ve antioksidan savunma sistemini bozarak oksidatif strese yol açtığı düşünülmektedir. Ancak araştırmamızda IMA değerleri ile AKŞ ve HbA1c arasında bir ilişki bulunamadı. Bu sonuç, çalışmaya katılan hastaların rutin kontrole gelen kan şekerleri regüle hastalar olmasından kaynaklanabilir. Bulguların teyidi için daha yüksek kan şekeri ve HbA1C düzeyine sahip kötü kontrole hasta grubuna ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İskemi İskemi Modifiye Albumin Diyabet Açlık Kan Şekeri HbA1c

RELATION BETWEEN ISCHEMIA MODIFIED ALBUMIN, FASTING BLOOD GLUCOSE AND HBA1C

1 ELİF DEMİRCAN
1 CAN DUMAN
1 FUNDA KIRTAY TÜTÜNCÜLER
1 ERTAN EŞSİZOĞLU
2 SİBEL CEVİZCİ
2 COŞKUN BAKAR

1 BIOCHEMISTRY, ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE, ÇANAKKALE
2 PUBLIC HEALTH, ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY, SCHOOL OF MEDICINE, ÇANAKKALE

Objective: Although the mechanism of the complications is unknown, hyperglycemia in diabetes are thought to cause these complications leading to hypertension, dyslipidemia, inflammation, ischemia and, oxidative stress. Excessive production of free oxygen radicals can cause chemical modification of serum albumin and ischemia modified albumin (IMA) occurs accepted as a biomarker of oxidative stress. In this study, it was aimed to investigate that changes of blood glucose (FBG) levels whether increases formation of IMA or not and IMA may be used for changes in blood glucose levels as a marker whether or not. Materials and Methods: Fasting blood glucose, HbA1c, and IMA levels of the participants (n=102) were studied. Photometric methods were used for measuring levels of fasting blood glucose, HbA1c and IMA levels were also measured respectively by a HPLC, and colorimetric method of Bar-‘Or. SPSS 15.0 program version was used for statistical evaluation. Results: The percentage of females was 33.3%. It was found that IMA levels were more higher among females than males (p<0,023). There was no a statistically significant correlation between IMA, blood glucose and HbA1c levels (respectively r:-0.02,p:0.985; r:-0.004,p:0.968). Conclusions: Hyperglycemia is thought to leads to oxidative stress by increasing production of free radicals and disturbing antioxidant defense system. However, in our study it couldn’t be found an association between IMA, blood glucose and HbA1c values.This finding may be resulted from patients who have regulated blood sugars for their routine exams. In order to confirm these findings, patient groups with higher blood glucose and HbA1C levels are needed.